R EALIZAR OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

OBJETIVOS GENERALES:

Facilitar el aprendizaje del alumno mediante el uso de intranet para la realización de test y repaso del contenido formativo del montaje de instalaciones térmicas en los edificios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

  • Preparar material y herramientas para montar y mantener instalaciones energéticas de uso térmico, eligiéndolas en función del tipo sistema y preparándolas, siguiendo las instrucciones de la persona responsable.
  • Comprobar el espacio y soportes para montar o mantener instalaciones energéticas de uso térmico, comprobando la idoneidad para la manipulación de los componentes, tuberías y accesorios en el puesto de trabajo, siguiendo instrucciones de la persona responsable.
  • Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de tuberías, accesorios y componentes de instalaciones energéticas de uso térmico, comprobando las especificaciones técnicas indicadas para la obra o trabajo, siguiendo instrucciones de persona responsable.
  • Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de los equipos y componentes eléctricos de instalaciones energéticas de uso térmico y puesta en servicio, comprobando las especificaciones técnicas indicadas para la obra o trabajo, siguiendo instrucciones de persona responsable.
  • Realizar las operaciones de fin de jornada para cumplir con la normativa de seguridad y medioambiental, limpiando la zona de trabajo y recogiendo las herramientas y medios utilizados en el montaje y mantenimiento de instalaciones energéticas de uso térmico, siguiendo instrucciones de persona responsable .Skill Level: Beginner

La possessió del carnet d'instal·lador de gas permet fer els treballs següents:


Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bar de pressió, tant comuns com individuals i qualssevol que siguin la potència de disseny, situació i família de gas, amb exclusió de les escomeses interiors soterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació.

Instal·lacions d'envasos de gasos liquats del petroli per a subministrament d'instal·lacions receptores.

Instal·lacions de GLP d'ús domèstic a caravanes i autocaravanes.

Connexió i muntatge daparells de gas.

Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas no conduïts (aparells de tipus A) i d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil fins a 24,4 kW inclusivament, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, amb l'excepció de les vitroceràmiques de gas de focs coberts.

Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques a gas de focs coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, prèvia formació i acreditació específiques, segons lapartat 2.1.2.

Skill Level: Beginner

El RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer del 2021), a partir de llavors, el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid.


  • Tecnologies alternatives rellevants per substituir o reduir lús de gasos fluorats defecte hivernacle i la forma segura.
  • Dissenys de sistema rellevants per reduir la càrrega de gasos fluorats amb efecte d'hivernacle i augmentar l'eficiència energètica.
  • Normes i estàndards de seguretat pertinents per a l'ús de refrigerants inflamables o tòxics, o refrigerants que requereixin més pressió de funcionament.
  • Avantatges i inconvenients, especialment pel que fa a l'eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.
Skill Level: Beginner

Títol oficial homologat per Indústria.

Instal·lador de gas és la persona física que, que té una sèrie de coneixements teoricopràctics de la tecnologia de la indústria del gas i de la seva normativa. Un instal·lador està capacitat per realitzar i supervisar les operacions que corresponen a la seva categoria.

Els requisits que ha de complir estan definits a la ITC-ICG 09 del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 A 11 .

L'activitat d'un instal·lador de gas es desenvolupa dins una empresa instal·ladora de gas que estigui habilitada havent de complir i acreditar davant l'Administració competent, quan aquesta ho requereixi, les seves capacitats per poder fer inspeccions, comprovacions.

Skill Level: Beginner